Algemene Voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak bij Eli - cure Medisch Pedicure gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Eli -cure Medisch Pedicure en een cliënt waarop Eli – cure Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Eli – cure Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Eli – cure Medisch Pedicure zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Eli – cure Medisch Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Eli – cure Medisch Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Eli – cure Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Eli – cure Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Persoonlijke hygiëne

Eli - cure Medisch Pedicure stelt het op prijs dat de cliënt vóór de behandeling de voeten schoon heeft.

Betaling

Eli – cure Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank-app te voldoen. Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum over te maken op bankrekening NL03RABO.338129294 ten name van E. Geerts - van der Zee, met vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Eli – cure Medisch Pedicure tijdens de afname van de anamnese vóór de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Eli- cure Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Eli – cure Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart.
Eli – cure Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Eli – cure Medisch Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Eli – cure Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Eli – cure Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid, beschadiging en diefstal

Eli – cure Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Eli - cure Medisch Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Eli – cure Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijkruimte.
Eli – cure Medisch Pedicure heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Eli – cure Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Eli – cure Medisch Pedicure.
Eli – cure Medisch Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Eli – cure Medisch Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Eli – cure Medisch Pedicure is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Eli - cure Medisch Pedicure het recht de behandeling beëindigen zonder opgaaf van redenen, waarna de cliënt nog steeds het honorarium verschuldigd is.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Eli – cure Medisch Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


Terug naar homepagina